Адекватност на пенсиите

Планирането за утре е сериозно предизвикателство. Стабилните пенсионни модели се отличават с предвидимост, адекватност и възможност за избор. С промените от последните няколко години, условията за предвидимост бяха подкопани. Добавките заради здравната криза са на калпак. Т.е. без отчитане на индивидуалния принос на осигурения към системата. Веднъж дадени, няма връщане назад. Всеки пенсионер очаква номиналната стойност да бъде запазена и увеличена. Това налага поредните изменения в нормативните актове. До тук с предвидимостта в средносрочен и дългосрочен план. 

Адекватността на пенсията се измерва с възможността, същата да замени приходите преди пенсиониране. В България, възрастните хора в риск от бедност и социално изключване са 47%, като това важи с по-голяма тежест за жените - 53%. Тези, които изпитват материални и социални лишения са 34% (2020г.), като за сравнение, процентът през 2014г., е бил 53. Въпреки значителното подобрение, оставаме с висок показател сред страните членки. Изпреварва ни с малко Черна гора. Тези метрики показват измеренията на бедността и лишенията. 

Въпросът е, как да осигурим и поддържаме доходите си във възраст +65? Относителния дял на заместване на предпенсионния доход в България, е 60% за жените и 71% за мъжете. Този показател се измерва, като се включат всички доходи, а не само пенсията. За коректна илюстрация гледаме агрегиряния коефициент на заместване. Той показва пенсията спрямо дохода преди пенсиониране. За България той  е 37%, отчитайки непрекъснато намаление, например, от 41% през 2011г. Това означва само едно - пенсията не замества адекватно предпенсионния доход, вкл. защото нараства по-бавно от увеличението на работните заплати.

Възможността за избор на задължителни пенсионни схеми в България е сравнително оскъдна. Това е така, защото универсалните пенсионни фонове са ограничени по закон в избора на подходящ портфейл за клиента. С други думи, предлага се идентичен продукт за всеки. Широка е темата дали пенсията от държавното обществено осигуряване, плюс тази от универсален пенсионен фонд ще бъде равна или по-голяма, в сравнение с това, ако задължителните вноски правим само в първия стълб на пенсионната ни система. Тази сметка всеки трябва да направи за своя собствен случай.

Нови начини ще има с въвеждането на европейския пенсионен продукт (PEPP), при който се очакват най-малко две предимства за потребителите, а именно: по-ниски такси и различни портфейли спрямо рисковия профил. Към момента, сравнително по-широк избор е наличен при доброволните пенсионни фондове, инвестиционните застраховки и при директна покупка на взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ETF). Въпрос на цена и на доставчик. 

Какво да се прави? Инвестиране в подходящи инструменти, на достъпна цена, с висока степен на диверсификация, спрямо индивидуалния рисков профил. При определено ниво на познания, всеки може да се справи сам или да делегира това на специалистите в областта.

Кога е подходящо да се започне? Днес.

Източници: "Pension adequacy report, Current and future income adequacy in old age in the EU, 2021"

Преслав Китипов, ДФК®, 21.05.2022г.  

Позвънете на +359888997315 или пишете на cfc@sofiawise.com