Дигитално евро

ЕЦБ преминава от проучвателна в подготвителна фаза за въвеждане на дигиталното евро

В продължение на две години, докато нашето общество беше ангажирано с изборно надприказване, Европейската централна банка приключи проучвателната фаза в посока въвеждане на цифрово евро.

От Ноември 2023 г. започва подготвителната фаза, но решението за въвеждането му ще бъде взето на по-късен етап. 

Освен всичко останало, Европа цели да заздрави своята автономност, като чрез дигиталното евро ще ограничи влиянието на доминиращи неевропейски, частни корпорации в сферата на разплащанията.

Какво е дигитално евро? Цифрова форма на пари в брой, емитирани от Европейската централна банка и достъпна за всички в еврозоната.

Ще бъдат ли заменени хартиените банкноти и монети? Не. Цифровото евро ще допълни съществуващия начин на разплащане в брой, но ще има и допълнителни предимства.

Ще се запази ли анонимността? Да. Няма да е необходимо да бъдете онлайн за да платите, подобно на начина на плащане с банкноти. ЕЦБ няма да има достъп до лични данни, които да позволяват пряка идентификация, нито ще съхранява тези данни.

Какво ознчава “offline” използване на дигитално евро? За да се запазят характеристиките на банкнотите, “offline” разплащанията ще изискват физическа близост на приносителя и получателя, били те физически лица или търговци. За целта ще бъде използвана NFC технологията.

Какво се случва с неприкосновеността на личния живот? Доколкото няма да има необходимост от валидиране на трансферите (както няма нужда това да се прави при плащания с банкноти и монети), неприкосновеността се запазва на същите нива.

Ще бъдат ли изместени банките от разплащателната система? Не. Всеки ще може да плаща чрез своята банка (т.е. никаква промяна тук). Наред с това ще имате възможност да правите това дигитално, без участието на търговска банка и без наличието на сметка. Нещо повече, ЕЦБ няма за цел изместване на търговските банки от тяхната основна функция – привличане на краткосрочни депозити и трансмисията им в стопанския живот под формата на дългосрочни кредити. За управлението на този процес и поемането на риска банките получават своето възнаграждение, а именно - разликата между цената на отпуснатия ресурс и цената на привлечения такъв. Освен това сумата, която всяко физическо лице ще може да съхранява извън банките, но под формата на електронно евро ще бъде лимитирана. Целта е да няма масов отлив на депозити. 

Ще бъде ли засегната електронната търговия? В днешната форма на електронна търговия липсва възможността за разплащане в брой. Изключвам случая на плащане на стоката при доставка. Този начин е приложим за локални сделки. Когато става дума за е-търговия в рамките на еврозоната, ел. евро ще улесни достъпа на хора, които не могат или не желаят да превеждат пари по традиционния начин. Т.е. плащанията в брой или както ги наричат “подобни на парите в брой“ ще станат възможни трансгранично. Все пак “online”.

Какво още?

Тема с продължение...

Източници: ЕЦБ

Преслав Китипов, ДФК® 31.10.2023 г.