Облигации

Облигациите са финансов инструмент, който ви позволява да дадете пари назаем на правителство, община или компания и да получавате лихвени плащания в замяна. Облигациите често се смятат за по-малко рискови от акциите, но също така в общия случай предлагат по-ниска възвръщаемост. В тази статия ще разгледаме какво е облигация, какви видове има според техния издател и как да оценим риска и възвръщаемостта.

Какво представляват облигациите?

Договор между заемополучател и заемодател. Заемополучателят, наричан още емитент, обещава да плаща на заемодателя, наричан още инвеститор, фиксирана сума всяка година до падежа на облигацията. Датата на падежа е датата, на която емитентът изплаща главницата на облигацията на инвеститора. Размерът на главницата е номиналната стойност на облигацията, или колко е взел назаем емитентът.

Лихвеният процент на облигацията се нарича още купон. Обикновено той се изразява като процент от главницата. Например облигация с главница от 1000 евро и купонен лихвен процент от 5% плаща 50 евро лихва всяка година.

Цената на облигацията е сумата, която инвеститорът плаща, за да я купи на вторичния пазар. Вторичният пазар е мястото, където инвеститорите купуват и продават облигации след тяхното емитиране. Цената може да се колебае в зависимост от търсенето и предлагането на пазара, както и от други фактори, като например кредитния рейтинг емитента, текущите лихвени проценти и времето до падежа. Цената на облигацията обикновено се изразява като процент от нейната главница. Например, облигация с номинална стойност 1000 евро и цена 95% струва 950 евро.

Доходността на дадена облигация е годишната възвръщаемост, която инвеститорът получава от закупуването ѝ на текущата цена и от държането ѝ до падежа. Доходността на дадена облигация е обратно пропорционална на нейната цена. Когато цената на облигацията се повишава, нейната доходност се понижава и обратното. 

Какви са различните видове облигации според техния емитент?

На пазара има много видове облигации, но най-познатите от тях са: държавни облигации и корпоративни облигации.

Държавните облигации се емитират от националните правителства за финансиране на техните разходи или дългови задължения. Държавните облигации обикновено се считат за по-сигурни от корпоративните, тъй като при тях рискът от неизпълнение е по-нисък. Рискът от неизпълнение е рискът емитентът да не успее да изплати навреме главницата или лихвата. Въпреки това държавните облигации могат да имат и различни качество в зависимост от икономическата и политическата стабилност на емитиращата държава. Например, облигациите на Министерството на финансите на САЩ, наред с тези на Германия (т.нар бундове) се считат за много сигурни и имат висок кредитен рейтинг, докато някои облигации на развиващите се пазари могат да имат по-нисък кредитен рейтинг и по-висок риск от неизпълнение.

Корпоративните облигации се емитират от компании с цел финансиране на бизнес плановете им. Корпоративните облигации имат и различни нива на кредитно качество в зависимост от финансовото им състояние и тяхната рентабилност. 

Друг начин за класифициране на облигациите е според техния матуритет. Облигациите са краткосрочни, средносрочни или дългосрочни. Краткосрочните облигации са с падеж под една година, средносрочните - между една и 10 години, а дългосрочните - с падеж над 10 години. Дългосрочните облигации предлагат по-високи купонни проценти в сравнение с краткосрочните облигации, но те също така са с по-висока волатилност на цената и по-висок лихвен риск. Лихвеният риск е рискът цената на облигацията да спадне, когато лихвените проценти на пазара се повишат.

Какви са основните характеристики на облигациите?

Инвеститорите следва да се съобразят най-малко със:

Как да разберете кога е подходящият момент за покупка и продажба на облигации?

Няма еднозначен отговор на този въпрос, тъй като различните инвеститори могат да имат различни цели, предпочитания и толерантност към риска. Все пак някои общи фактори, които могат да повлияят на решението за покупка или продажба на облигации, са следните:

Защо облигациите се считат за по-ниско рискови от акциите?


Облигациите, като всеки финансов актив не са безрискова инвестиция. Те са носители на различни видове рискове, като лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск, инфлационен риск и реинвестиционен риск. 

Преслав Китипов, ДФК, 27.07.2023г.