Еврозоната

Въвеждане на единната валута

На 1-ви януари 1999 година 11 държави-членки на ЕС приемат еврото. На същата дата обменните курсове на 11-те се фиксират към общата парична единица, но единната валута може да се види единствено под формата на счетоводни записи. На 1-ви януари 2002 г. в обръщение влизат банкнотите и монетите.

Еврозона

В състава на еврозоната влизат държавите — членки на Европейския съюз, които са приели еврото за своя валута. Към 2023 г. това са 20 държави. 

Кой още използва EUR

Андора, Ватикана, Монако и Сан Марино са държави, приели еврото за своя национална валута по силата на специални споразумения с ЕС. Въпреки това, те не са членове на ЕС и не са част от Еврозоната. На територията на Косово, както и в Черна Гора, еврото е единственото разплащателно средство. Това, обаче, се случва с едностранни актове и не е част от политиката на ЕС.

Държави, които няма да приемат еврото

Швеция е задължена да приеме единната валута, но не е подала заявление за присъединяване към валутния механизъм и поради тази причина това няма как да се случи. Дания от своя страна е част от ERM II, но по силата на споразумение не е задължена да приеме единната валута. И двете държави правят това в следствие на проведени референдуми.

Къде е България

България е задължена да приеме еврото, когато е готова. В "чакалнята" на ERM II е и целта е замяната на националната валута с евро през 2025 г. По силата на валутния борд левът е фиксиран към еврото.

Управление на Еврозоната

Евросистемата, която се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) със седалище във Франкфурт, Германия, и националните централни банки на държавите-членки от еврозоната, е отговорна за провеждането на парична политика. Чрез своя Управителен съвет, ЕЦБ определя единна парична политика за цялата еврозона и има основната цел да поддържа ценова стабилност.

Главната цел на Европейската централна банка (ЕЦБ)

Основната цел на паричната политика на ЕЦБ е да поддържа ценова стабилност. Това означава да се гарантира, че инфлацията - темпът, с който цените на стоките и услугите се променят с течение на времето - остава ниска, стабилна и предвидима. Целта е инфлацията да не надвишава 2% на година. Доколкото тази цел остава, а цените продължават да растат, макар и с по-бавни темпове, е възможно да очакваме ново покачване на лихвите от страна на ЕЦБ през септември 2023 г. Прогнозите са за плавно понижаване на инфлацията до 2,2% през 2025 г.

Източници: ЕЦБ, БНБ, ЕК

Преслав Китипов, ДФК, 19.07.2023г.