Въвеждане на еврото в българия

Какво означава страната ни да е в Еврозоната?

С влизането в сила на валутния съвет (борд), БНБ се задължи да поддържа фиксиран обменен курс, както и валутните резерви да са равни на парите в обръщение. От тогава до днес, България следва (внася) паричната политика на страните от Еврозоната, а българските граждани са защитени във висока степен от ценова нестабилност, породена от вътрешни фактори. Единствената разлика за нас, като потребители е, че използваме лева вместо евро.

Присъединяването на България към Еврозоната означава, участие при вземането на решения относно паричната политика, но със съответната тежест на държавата. Означава улеснена търговия, премахване на валутните разлики и лесно сравнение на цените. Към основните ценности свързани с движението на хора и капитали, добавяме и по-близка интеграция на българите с още 340 милиона европейци използваща единната валута.

Какъв ще е обменният курс преди превалутиране на левовете в евро?

В закона за Българската народна банка, курсът на лева към германската е 1 лев за 1 германска марка. Германската марка се конвертира към еврото на 1,95583. Това е и фиксираният курс на лева към евро, определен в закона. Съгласно официалната информация публикувана на сайта на Европейската комисия, България се ангажира да запази валутния борд по време на функциониране на валутния механизъм ( ВМ 2 или ERM II), предхождащ приемането на еврото за официална платежна единица. Това означава, че на предвидената дата за приемане на еврото, 01.01.2024г., 1 евро ще е равно на 1,95583 български лева.

Какво е мнението на гражданите за еврото?

Важно е да знаем какво мислят гражданите на държавите от Еврозоната. Попитани дали еврото е добро нещо или не за ЕС, 80% от отговарят положително през 2021г., в сравнение със 66% десет години по-рано. Ясно се вижда, че с приемането на еврото гражданите виждат ползи във времето.

От населението на държавите членки, които все още не са приели еврото, 47% считат, че въвеждането му ще е положително за тях, докато 42% са на обратното мнение. Най-позитивно настроени са Унгария и Румъния. В България възгледите по този въпрос отговарят на средните норми. Очаквам, че със стартиране на разяснителната кампания предвидена в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, информираността ни ще се повиши, а опасенията свързани с единната европейска валута сведени до минимум. После ще се мерим със статистиката от клуба на богатите. 

Как ще става превалутирането и ще има ли такси?

През първия месец левът и еврото ще бъдат законно платежно средство. През следващите единадесет цените ще се изписват и в двете валути. За шест месеца банките и Български пощи ще обменят безплатно банкноти и монети от лева в евро. БНБ ще прави това безплатно и за неограничено време. Паричните сметки ще бъдат превалутирани от лева в евро автоматично. Акциите и облигациите - също. 

Какво ново за фирмите? 

Счетоводните отчети ще са във валута, която е била в обръщение в края на отчетната година. Салдата трябва да се преобразуват от лева в евро. Очакванията са разработчиците на счетоводен софтуер да предложат решения.

По-сериозното предизвикателство е отправено към търговците, които ще трябва да вложат ресурс в двойно обозначаване на цените. Все пак, рестото ще бъде само в евро. Това от една страна би затруднило касиерите, но от друга е допълнителен канал за извеждане на лева от обръщение.

Ще плащаме ли в евро от 01.01.2024г.

Краткият отговор, е - не. Зад това стоят, както икономически, така и политически обстоятелства. Поредното служебно правителство не подаде искане за конвергентен доклад с обосновка, че той ще бъде отрицателен. Зад тези опасения стоят три или четири неприети закони, както и невъзможността България да отговори на критерия за инфлация. Видя се, че за Хърватска този критерии беше пренебрегнат. 

Пазители на българския лев.

В случай, че имахме поне някаква възможност да прилагаме суверенна парична политика - добре. Но не можем и може би не трябва, ако черпим от опита през 90-те години. А за премахване на валутния борд и дума не може да става. Даже при силна икономика и стабилни публични финанси, то едно отхвърляне на валутния борд би довело самосбъдващи се страхове, например от прекомерна инфлация. А това вече сме го виждали. Тогава защо да не разплащаме в евро?


Преслав Китипов, ДФК®, 31.05.2022г.


Източници:

Deutsche Bundesbank, Exchanging DM for EURO

ECB Press release, 10.07.2020,  Communiqué on Bulgaria

Прессъобщение на БНБ от 10.07.2020г.

Закон за БНБ

Еврозоната и България – взаимовръзки и бъдещи възможности за развитие  (Май, 2011), Надя Йоргова

Flash Eurobarometer 487,488 

Проект за Национален план за въвеждане на еврото в България, Юли 2021г.

Позвънете на +359888997315 или пишете на cfc@sofiawise.com